Privacy Policy

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Promix hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat jouw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.promix.be (hierna genoemd de “Website”).

Je kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder jouw persoonlijke gegevens te vermelden.

Als je ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Promix wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Promix verzamelt, alsook over de wijze waarop Promix deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Promix.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die je ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Promix kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Promix
 • Om de kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren
 • Je te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld
 • Je te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden
 • Statistische doeleinden
 • Via e-mail: info@promix.be
 • Via post: De Bosmier 22, 8710 Wielsbeke
 • Via telefoon

Promix verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website. Zo zal Promix, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de Website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de Website, alsook wat jouw IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Promix toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy onderaan.

Doel van de verwerking

Als je ons jouw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

Toestemming voor de verwerking

Wanneer je jouw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal je (via opt-in) gevraagd worden of je jouw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door Promix. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat je Promix de toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van jouw toestemming. Indien je jouw toestemming wilt intrekken kan dit door Promix hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@promix.be.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Promix zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Promix en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Promix in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Promix jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Promix hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Promix jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor jouw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Promix jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Jouw rechten

Recht op informatie

Wanneer je beroep wenst te doen op jouw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van jouw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@promix.be;

Recht op toegang

Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Promix mogelijks over jou beschikt;

Recht op rectificatie en vervollediging of update van jouw persoonsgegevens;

Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens;

Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om Promix te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Promix.

Beveiliging persoonsgegevens

Promix verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

Promix zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Promix garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacy Verklaring

Promix kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Promix verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Promix jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien je klachten hebt omtrent de manier waarop Promix jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Versie Privacy Verklaring: Mei 2020

Cookies policy PROMIX

1. Algemeen

PROMIX (hierna genoemd “Promix”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.promix.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Promix haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren. Promix is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Promix u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen. Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Promix maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Promix te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Promix zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Promix haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Promix gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Promix gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Promix controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De lijst hieronder bevat een opsomming van de cookies die Promix desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies
Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CraftSessionId: We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent pop-up bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

5. Contactgegevens PROMIX

Promix bv
De Bosmier 22
8710 Wielsbeke