Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. - Voor alle overeenkomsten met de verkoper zijn, naast de eventuele bedongen bijzondere voorwaarden, uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en met deze akkoord te zijn door het sluiten van de overeenkomst of het geven van een opdracht. Afwijkende of aanvullende bedingen zullen slechts gelden wanneer zij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2. – Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, dienen onze facturen te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder enige vorm van korting.

Artikel 3. - De prijsopgaven gedaan door de verkoper geschieden volledig vrijblijvend. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 4. - In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de verkoopprijs der goederen exclusief BTW.

Artikel 5. - De goederen worden geleverd in de magazijnen van de verkoper en het vervoer gebeurt steeds op risico van de koper. Ook de kosten van het vervoer komen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, ten laste van de koper. Ter vrijwaring van zijn belangen dient de koper bij het in ontvangst nemen van de goederen na te gaan of ze in goede staat zijn. In tegenovergesteld geval zal hij het nodige voorbehoud dienen te formuleren tegenover de vervoerder, die uitsluitend verantwoordelijk is.

Artikel 6. - De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting medegedeeld en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding noch op ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 7. - De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Zolang er geen volledige betaling heeft plaatsgehad, mag de koper ze niet in pand geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord gebruiken. In geval van beslag op de gekochte goederen dient de koper de verkoper daarvan onmiddellijk te verwittigen.

Artikel 8. - Voor gebreken die betrekking hebben op de geleverde hoeveelheden of gewichten, en in het algemeen voor alle zichtbare gebreken, zal de verkoper niet meer kunnen aangesproken worden nadat de goederen in ontvangst zijn genomen. Alle klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk dienen geformuleerd te worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Zij dienen binnen de 8 dagen bevestigd te worden bij aangetekende brief. Binnen de grenzen van de hierna vermelde bepalingen verbindt de verkoper zich ertoe de verborgen gebreken, die de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor de koper ze bestemd heeft, te verhelpen. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot de gebreken die blijken gedurende 3 maanden nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld van de koper in de fabriek van de verkoper. De waarborg behelst het vervangen van de gebrekkige goederen. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse schade of voor onrechtstreekse schade. Alle kosten voor het vervoer, de douane, enz.... zijn ten laste van de koper. De waarborg is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst staat. De verkoper zal niet aangesproken kunnen worden door de koper wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, wanneer zij door de koper of derden hersteld werden of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. Het akkoord van de verkoper om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van zijn aansprakelijkheid.

Artikel 9. - Wanneer de verkoper wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren zal hij het recht hebben de overeenkomst te beëindigen door de eenvoudige betekening per aangetekende brief aan de koper van de reden die uitvoering van de overeenkomst verhindert. De verkoper zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking of lock-out, brand, mobilisatie, inbeslagname, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik.

Artikel 10. - Bij wanbetaling op de vervaldag is de koper ertoe gehouden de nog niet betaalde goederen terug te zenden. Bovendien behoudt de verkoper zich in geval van niet betaling het recht voor alle verdere leveringen stop te zetten. Wanneer de koper in gebreke blijft om de geleverde goederen te betalen of op enige wijze ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden zijn voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door de enkele betekening per aangetekende brief door de koper, verstuurd minstens 8 dagen na een vergeefs gebleven ingebrekestelling tot uitvoering van zijn verbintenissen. De koper zal in dat geval gehouden zijn om naast betaling van de reeds geleverde goederen, aan de verkoper een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 15% van de koopprijs, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen.

Artikel 11. Voor elk geschil is de Rechtbank te Kortrijk bevoegd.

Artikel 12. - De eventuele nietigheid van een clausule of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de andere bedingen vervat in deze algemene voorwaarden niet aan.